:::

20040828 Major Events

The term of office of the second board of directors expires and the following new directors are elected: Master Sheng Yen, Academician Li Yi-yuan, President Zheng Ding-wang, President Chen Bo-zhang, Prof. Guo Min-fan (Ven. Hui Min), Associate Professor Cai Li-qing (Ven. Guo Zhao), Chairman Chen Sheng-tian, Vice Chairman Zhuang Nan-tian, Director Zhou Yu-fen, Mr. Shi Bing-huang, and Associate Professor Liu De-ru (Ven. Guo Guang)