:::

20100611 Major Events

The tai-gao (four) zi No. 099009571 letter of Education Ministry approved the fifth board members including: Li Yi-yuan, Zheng Ding-wang, Chen Bo-zhang, Guo Min-fang, Zhuang Nan-tian, Cai Li-qing, Liu De-ru, Shi Bing-huang, Yu Ren-hong, Chen Wei-zhao, Lin Bai-li, Hong Rong-hong, Liao Long-xing 13 members, and the approved term is from 2010 July 19th to 2014 July 18th.