:::

19960731 Major Events

Master Sheng Yen invites Professors Li Yi-yuan, Zhang Guang-zhi, Yu Ying-shi, Xu Zhuo-yun, scholars with Academia Sinica, Chen Wei-zhao, President of National Taiwan University, Zheng Ding-wang, President of National Chengchi University, Lu Xi-mu, President of National Taiwan Normal University, and Lin Qing-jiang, President of National Chung Cheng University, to serve on the Selection Committee members to select the first president of the College